ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಡು- Indu shukravaara bhakti geete lyrics

My devaranaama teacher Smt. Rajalakshmi used to teach this song on Goddess Lakshmi which is sung on fridays ... The lyrics that I can recall is provided below.. I think the below lyrics is complete in itself.. In case if anybody aware of this song with some more lines can text here... 🎉🎉 ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ … Continue reading ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಡು- Indu shukravaara bhakti geete lyrics

ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ -Sankashtahara chaturthi

ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಗಣಪತಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ.. Sankashta chaturthi is a vratha or festival celebrated across Karnataka , dedicated to Lord Ganesha.. Lord Ganesha who is well known as "Vighna nivaaraka " or one who removes all hurdles in life...  Though Sankashta chaturthi comes every month, when it falls on Tuesday it is … Continue reading ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ -Sankashtahara chaturthi

Happy Shri Ramanavami

Dear readers, Happy   Shree Raamanavami...   *ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ವಂಶವೃಕ್ಷ* *ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಮರೀಚಿ* *ಮರೀಚಿಯ ಮಗ ಕಾಶ್ಯಪ* *ಕಾಶ್ಯಪರ ಮಗ ಸೂರ್ಯ* *ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಮನು* *ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು* *ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ಮಗ ಕುಕ್ಷಿ* *ಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ವಿಕುಕ್ಷಿ* *ವಿಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಬಾಣ* *ಬಾಣನ ಮಗ ಅನರಣ್ಯ* *ಅನರಣ್ಯನ ಮಗ ಪೃಥು* *ಪೃಥುವಿನ ಮಗ ತ್ರಿಶಂಕು* *ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಮಗ ದುಂಧುಮಾರ.(ಯುವನಾಶ್ವ)* *ದುಂಧುಮಾರುವಿನ ಮಗ ಮಾಂಧಾತ* *ಮಾಂಧಾತುವಿನ ಮಗ ಸುಸಂಧಿ* *ಸುಸಂಧಿಯ ಮಗ ಧೃವಸಂಧಿ* *ಧೃವಸಂಧಿಯ … Continue reading Happy Shri Ramanavami

Morada baagina (ಮೊರದ ಬಾಗಿನ)

The most important part of Swarna Gowri vratha or Gowri habba in Karnataka is giving away/distributing or sharing 2 or 5 pairs of Morada baagina to ladies. 'Mora' in kannada means a tray made out of bamboo or simply bamboo tray.. These tray pairs are washed and turmeric powder and kumkuma dots are smeared, dried … Continue reading Morada baagina (ಮೊರದ ಬಾಗಿನ)

What is KaLasha–ಕಳಶ ಎಂದರೇನು?

Today is first ShraavaNa Shukravaara and here I have posted the most important part of the Hindu festival procedure called 'KaLasha'.. KaLasha(ಕಳಶ in Kannada) is a set-up which symbolises Goddess Shri Lakshmi/Gowri and since Goddess Lakshmi is said to have arrived during the 'Samudra Manthana' or Churning of the ocean in Hindu mythology, 'Kalasha' is … Continue reading What is KaLasha–ಕಳಶ ಎಂದರೇನು?

Jyothirbheemeshwara vratha(ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ/ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ)

Hello my dear readers!! After a couple of months' break due to personal engagements, I am back with this post on Jyothirbheemeshwara(ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ) vratha also known as Pathi Sanjeevini vratha(ಪತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವ್ರತ)/Bheemana Amaavasye,  usually celebrated across Karnataka. This vratha or religious custom is performed on Amavasya day or no moon day of Aashaadha maasa- Krishna … Continue reading Jyothirbheemeshwara vratha(ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ/ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ)

Shree Ramanavami (ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ)

Wishing all my dear readers a very happy Shree Ramanavami.. Raamaaya raamabhadraaya raamachandraaya vedase raghunaathaya naathaya seethaaya pathaye namaha || ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ || Vasantha ruthu has festivals like Ugaadi, Varshadodaku, tadige or Uyyale Gowri and Raamanavami... Birthday of Lord Rama , son of king Dasharatha and queen Kousalya, … Continue reading Shree Ramanavami (ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ)