ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ -Sankashtahara chaturthi

ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಗಣಪತಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ.. Sankashta chaturthi is a vratha or festival celebrated across Karnataka , dedicated to Lord Ganesha.. Lord Ganesha who is well known as "Vighna nivaaraka " or one who removes all hurdles in life...  Though Sankashta chaturthi comes every month, when it falls on Tuesday it is … Continue reading ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ -Sankashtahara chaturthi

Happy Shri Ramanavami

Dear readers, Happy   Shree Raamanavami...   *ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ವಂಶವೃಕ್ಷ* *ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಮರೀಚಿ* *ಮರೀಚಿಯ ಮಗ ಕಾಶ್ಯಪ* *ಕಾಶ್ಯಪರ ಮಗ ಸೂರ್ಯ* *ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಮನು* *ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು* *ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ಮಗ ಕುಕ್ಷಿ* *ಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ವಿಕುಕ್ಷಿ* *ವಿಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಬಾಣ* *ಬಾಣನ ಮಗ ಅನರಣ್ಯ* *ಅನರಣ್ಯನ ಮಗ ಪೃಥು* *ಪೃಥುವಿನ ಮಗ ತ್ರಿಶಂಕು* *ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಮಗ ದುಂಧುಮಾರ.(ಯುವನಾಶ್ವ)* *ದುಂಧುಮಾರುವಿನ ಮಗ ಮಾಂಧಾತ* *ಮಾಂಧಾತುವಿನ ಮಗ ಸುಸಂಧಿ* *ಸುಸಂಧಿಯ ಮಗ ಧೃವಸಂಧಿ* *ಧೃವಸಂಧಿಯ … Continue reading Happy Shri Ramanavami

Morada baagina (ಮೊರದ ಬಾಗಿನ)

The most important part of Swarna Gowri vratha or Gowri habba in Karnataka is giving away/distributing or sharing 2 or 5 pairs of Morada baagina to ladies. 'Mora' in kannada means a tray made out of bamboo or simply bamboo tray.. These tray pairs are washed and turmeric powder and kumkuma dots are smeared, dried … Continue reading Morada baagina (ಮೊರದ ಬಾಗಿನ)

Lakshmi Hrudaya Kamala(ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ) rangoli

Shraavana maasa is said to mark the beginning of all vrathas..Everyday in ShraavaNa maasa has its own significance especially fridays and saturdays.. Rangoli or Muggulu or Kolam is an art that forms an integral part and parcel of festivals in Hindu culture which is a combination of art,drawing and painting.. One can draw rangolis that … Continue reading Lakshmi Hrudaya Kamala(ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ) rangoli

Shree Ramanavami (ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ)

Wishing all my dear readers a very happy Shree Ramanavami.. Raamaaya raamabhadraaya raamachandraaya vedase raghunaathaya naathaya seethaaya pathaye namaha || ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ || Vasantha ruthu has festivals like Ugaadi, Varshadodaku, tadige or Uyyale Gowri and Raamanavami... Birthday of Lord Rama , son of king Dasharatha and queen Kousalya, … Continue reading Shree Ramanavami (ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ)

Tulasi Habba (ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ)

ಯನ್ನ್ಮೂಲೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತ ಯದಾಗ್ರೆ ಸರ್ವದೇವಶ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ || - meaning in whichever plant in the root portion there is existence of sacred rivers like the pure Ganga, Yamuna and other pure water sources.. In the middle portion existence of all Gods and Goddesses, and in the top-most portion/ the branches, resides all Gods … Continue reading Tulasi Habba (ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ)

Shodashopachaara (ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ) pooja vidhana

In Hindu religion, we worship Gods/Goddesses in 16 steps called 'Shodashopachaara' means 16 steps of worship.. It is somewhat similar to welcoming the guests inside our homes.. Below have given steps in a simple manner ... My father says that though the upachaaras(pooja steps) are performed to the diety, it is indirectly cleansing of our … Continue reading Shodashopachaara (ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ) pooja vidhana