ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಡು- Indu shukravaara bhakti geete lyrics

My devaranaama teacher Smt. Rajalakshmi used to teach this song on Goddess Lakshmi which is sung on fridays … The lyrics that I can recall is provided below.. I think the below lyrics is complete in itself.. In case if anybody aware of this song with some more lines can text here… 🎉🎉

ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭವ ತರುವ ವಾರ
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭವ ತರುವ ವಾರ

ಸುಮಂಗಳೆಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ವಾರ||

ಮುಂಜಾನೆ ಮಡಿಯುಟ್ಟು
ಕುಂಕುಮವ ಹಣೆಗಿಟ್ಟು
ರಂಗೋಲಿಯ ಬಾಗಿಲೀಗಿಟ್್ಟು
ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ನೀಡುವ ವಾರ ….
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ..

ಸುಹಾಸಿನಿಯರಿಗೆ ಕುಂಕುಮವಿಟ್ಟು
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿ
ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಯ ಹಾಡಿ
ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವ ಬೇಡುವ ವಾರ …

ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ….

1497372895267

This song could be sung on fridays for Goddess Lakshmi Devi along with any convenient tune..

Advertisements

One thought on “ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಡು- Indu shukravaara bhakti geete lyrics

  1. Pingback: Happy Varamahalakshmi 2017 | Life is Marvellous

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s